ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងដូម៉េនហោះស្ទីង


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត


កញ្ចប់ប្រាក់ (5Gb)

1 DNS

ទំហំផ្ទុក 3Gb

គណនី FTP ច្រើនបំផុត 10

គណនី អុីមែល 1


កញ្ចប់មាស (15Gb)

1 DNS

ទំហំផ្ទុក 12Gb

គណនី FTP ច្រើនបំផុត 10

គណនី អុីមែល 1


កញ្ចប់ពេជ្រ (30Gb)

1 DNS

ទំហំផ្ទុក 25Gb

គណនី FTP ច្រើនបំផុត 10

គណនី អុីមែល 1