ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងធើបូស្ពីត


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត


កញ្ចប់ប្រាក់

1 Mbps

1 Mbps

IP សាធារណៈ  (DHCP)

កិច្ចសន្យាកំរិតសាវា 99.90%

ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបណ្តាញ  24/7

ជំនួយបន្ទាន់ 24/7

អោយ IP សាធារណៈ 1