ព័ត៌មានលម្អិតគម្រោងគេហដ្ឋាន


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត


កញ្ចប់ប្រាក់

5 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

ល្បឿន YouTube & Facebook​ 35 Mbps

ជំនួយបន្ទាន់  24/7


កញ្ចប់មាស

10 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

ល្បឿន​ YouTube & Facebook 35 Mbps

ជំនួយបន្ទាន់  24/7


កញ្ចប់ប្រាក់ + IP

5 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

ល្បឿន YouTube & Facebook​ 35 Mbps

ជំនួយបន្ទាន់  24/7


កញ្ចប់មាស + IP

10 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

ល្បឿន YouTube & Facebook​ 35 Mbps

ជំនួយបន្ទាន់  24/7